×
หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > X•ONE® ฟิล์มกันจอแตกแจกทอง
X•ONE® ฟิล์มกันจอแตกแจกทอง
X•ONE® ฟิล์มกันจอแตกแจกทอง
24 Apr, 2020 / By xone
Images/Blog/gp2DBUBC-line-100.jpg

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชค คือ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ X•ONE® (เอ็กซ์-วัน) ทุกประเภท

จากนั้นให้เขียน ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ และ ชื่อร้านค้าที่ซื้อ ลงบนใบเสร็จแล้วถ่ายรูปใบเสร็จส่งไปทางโปรแกรม Line @xone

เมื่อเจ้าหน้าที่แอดมินได้ทำการตรวจสอบว่าถูกต้องก็จะตอบกลับเพื่อแจ้งรหัสของผู้เข้าร่วมรายการ

รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 สินค้า

โดยกำหนดให้       ลูกค้าแต่ละท่านมีสิทธิ์สูงสุดได้รวมแล้วไม่เกิน 3 สิทธิ์

 

จับรางวัล 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2563 - 25 มิ.ย. 2563 จับรางวัล 26 มิ.ย. 2563 เวลา 18.00 น.

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2563 - 25 ส.ค. 2563 จับรางวัล 26 ส.ค. 2563 เวลา 18.00 น.

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 2563 - 25 ต.ค. 2563 จับรางวัล 26 ต.ค. 2563 เวลา 18.00 น.

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2563 - 24 ธ.ค. 2563 จับรางวัล 25 ธ.ค. 2563 เวลา 18.00 น.

จับรางวัล ณ บริษัท เอ็กซ์-วัน เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2380/24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ของรางวัลในแต่ละครั้งคือ สร้อยคอทองคำ 96.5% จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท 

( 1 รางวัลสำหรับลูกค้า และ 1 รางวัลสำหรับร้านค้าที่ลูกค้าซื้อสินค้า )

รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 8 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 80,000 บาท

 

 

เงื่อนไข

          1. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีของการจับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 4 ในวันที่            25 ธันวาคม 2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.facebook.com/xoneofficialth และ www.xone.co.th ภายในเวลา 20.00 น. ของวันดังกล่าว

          2. บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ เพื่อให้มารับของรางวัลด้วยตนเองหรือผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเองได้ ณ บริษัท เอ็กซ์-วัน เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2380/24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอันเกิดจากการได้รับของรางวัลโดยจะต้องชำระเป็นเงินสด           ในวันที่มารับของรางวัล หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้หรือผู้โชคดีไม่ประสงค์ขอรับของรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป

          3. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

          4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมกิจกรรมโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล             ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในกิจกรรมนี้

          5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

          6. พนักงานและครอบครัวของ บริษัท เอ็กซ์-วัน เทคโนโลยี จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

          7. กำหนดให้การจับรางวัลในแต่ละครั้งมี 2 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลสำหรับผู้โชคดี 1 รางวัล และ 2. รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายสินค้าให้แก่ผู้โชคดีอีก 1 รางวัล

          8. กำหนดให้ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

          9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

      10. ใบอนุญาตเลขที่ 544 - 547 /2563 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน

 

 

 

*****************************************************************************************************

 

Like
Copyright © © 2006-2020 Xone.co.th All Rights Reserved.